po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
  • kone
  • pedok
  • BOXY
  • podkova
  • DETI
  • prekazky
  • deti
 

Metodické pokyny

na obsluhu štartovacích boxov a pokyny pre činnosť pri zavádzaní a zatláčaní dostihových koní do štartovacích boxov na Závodisku, š.p.,  Starohájska 29 v Bratislave.  

 
1) Podrobný technický návod na obsluhu štartovacích boxov pred, počas a po dostihoch tvorí samostatnú prílohu tejto Smernice. Rýchlosť ťahania štartovacích boxov nesmie prekročiť 15 km/hod. Keď sú štartovacie boxy v pozícii pre štart, na traktore sa zatiahne ručná brzda a motor zostáva v chode.  
 
2) Kone sú do boxov zavádzané zavádzačmi a zatláčačmi, ktorých zabezpečuje organizátor dostihov – Závodisko, š.p. Musia mať vhodnú, pevnú obuv a ochranné pracovné pomôcky zapožičané organizátorom.
 
3) Tréner môže najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným štartom prvých dostihov požiadať Dostihovú komisiu prostredníctvom dostihového tajomníka o povolenie maximálne dvoch zavádzačov navyše, ktorých zabezpečí tréner, za poplatok každoročne stanovený Dostihovou autoritou SR (tzv. „pomoc pri štarte“). Každý zavádzač musí mať na hlave nasadenú a riadne pripevnenú ochrannú prilbu a musí mať vhodnú, pevnú obuv. Za oblečenie a správanie sa zavádzačov plne zodpovedá tréner zavádzaného koňa. Funkciu zavádzača nesmie vykonávať osoba mladšia ako 16 rokov.
 
4) Kone sú zavádzané do štartovacích boxov so zatvorenými prednými dvierkami. Výnimku (zavádzanie do otvoreného boxu) môže povoliť vo výnimočných prípadoch len na základe žiadosti Dostihová komisia. Žiadosť musí byť podaná najneskôr 1,5 hod. pred plánovaným štartom prvých dostihov dostihovému tajomníkovi na predpísanom tlačive, za poplatok každoročne stanovený Dostihovou autoritou SR. Na žiadosti sa tréner zaväzuje zabezpečiť dvoch zavádzačov, ktorí budú mať ochrannú vestu a riadne pripevnenú prilbu. Jeden z nich zavedie koňa do boxu a druhý zatvorí predné dvierka. Zaškolenie zavádzača na otváranie a zatváranie predných dvier je možné pred začiatkom dostihov. Za ich bezpečnosť je zodpovedný tréner koňa. Zavádzanie koňa do boxu spredu nacúvaním nie je možné.
 
5) Dve poverené osoby za štartovacími boxami pomocou ochrannej pásky vymedzujú priestor pre vodenie koní pred ich zavedením do boxov. Sledujú počet zavedených koní a podľa potreby a pokynov rozhodcu pri štarte resp. správcu dráhy sa posúvajú k boxom.  
 
6) Kone sú po pokyne rozhodcu pri štarte „Do boxov!“, sprevádzaného zdvihnutím červenej zástavky, zavádzané do boxov. Kone sú zavádzané do boxov označených ich štartovými číslami. Odchýlky od tohto pravidla (napríklad po uvoľnení niektorého boxu koňom, ktorý sa nezúčastní dostihov) sú plne v kompetencii rozhodcu pri štarte.
Poradie zavádzania koní do boxov určuje rozhodca pri štarte a je spravidla dané ich štartovými číslami. Kone, pri ktorých bolo žiadané najvyššie štartové číslo, budú zavedené do boxov na koniec, ak rozhodca pri štarte vzhľadov na situáciu pri zavádzaní do boxov nerozhodne inak.
Rozhodca pri štarte môže nariadiť, aby kôň, ktorý sa bráni vstupu do boxov, alebo ktorého vstup do boxov úmyselne zdržiava jeho jazdec, resp. zavádzač, bol zavedený do vonkajšieho boxu. (čl. 239 DP).
 
7) Časový limit na vstup koní do štartovacích boxov sú štyri minúty, v prípade ak štartuje deväť a viac koní je limit na vstup päť minú. Ak kôň nevstúpi do boxov v časovom limite, vylúči ho rozhodca pri štarte zdvihnutím modrej zástavky. (čl. 241 DP).
 
8) Pri zatláčaní koní je zakázané pohybovať sa v tesnej blízkosti za koňmi, nebezpečie kopnutia - úrazu.  
 
9) Pri zavádzaní koní do boxov sa zavádzači a zatláčači správajú disciplinovane, potichu rešpektujú pokyny rozhodcu pri štarte. Zatláčači používajú zatláčacie popruhy poprípade kapucňu na hlavu koňa, ktorú po zavedení koňa do boxu sníme jazdec.  
 
10) Dve poverené osoby signalizujú rozhodcovi pri štarte, že dostihy sú pripravené na štart. (všetky kone sú zavedené, zadné dvierka štartovacích boxov sú zatvorené a vodiči koní sa nenachádzajú v priestore štartovacích boxov). Pred samotným odštartovaním dostihov rozhodca pri štarte vizuálne prekontroluje pripravenosť koní a jazdcov v boxoch, priestor medzi štartovacími boxami a pomocným rozhodcom pri štarte, či sa v uvedenom priestore nenachádzajú nežiaduce osoby alebo iná prekážka a či je pomocný rozhodca na určenom mieste a sleduje pripravovaný štart dostihov. Následne odštartuje dostihy.  
 
11) Predné dvere štartovacích boxov je možné otvoriť tromi spôsobmi: 
- stlačením štartovacieho tlačidla, umiestneného na plošine pre rozhodcu pri štarte 
- v prípade zlyhania tlačidla pre rozhodcu pri štarte je možné dostihy odštartovať tlačidlom na dolnej strane hlavnej kontrolnej skrinky 
- manuálny štart - pomocou štartovacej páky, ktorá je umiestnená v prednej časti štartovacích boxov v dosahu rozhodcu pri štarte z plošiny  
 
12) Do priestoru štartovacích boxov je zakázaný vstup cudzím osobám, pomoc pri zavádzaní do boxov je možná len na základe písomnej žiadosti podľa bodov 3 a 4.
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat