po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
  • kone
  • pedok
  • BOXY
  • podkova
  • DETI
  • prekazky
  • deti
 

Prevádzkový poriadok Závodiska Bratislava

(záväzný pre majiteľov, trénerov, jazdcov a ošetrovateľov v roku 2020)

1. Dostihový areál ZB je členený na hospodársky dvor (ustajňovacie priestory, priestory na vodenie koní, vykladacia rampa), sedlisko, pedok, vlastnú dostihovú dráhu a hľadisko.
 
2. Vstup do hospodárskeho dvora je strážený. Z bezpečnostných dôvodov je vstup do hospodárskeho dvora povolený výhradne trénerom a ošetrovateľom, prípadne majiteľom koní. Vstup ich rodinných príslušníkov, detí atď. do hospodárskeho dvora je prísne zakázaný.
 
3. Od hlavného vchodu do areálu ZB k vykladacej rampe sa kone môžu prepravovať len po určenej vnútornej komunikácii. Pred samotným vykladaním sa kone musia podrobiť veterinárnej kontrole (viď. Veterinárne podmienky). Následne sa kompetentná osoba zahlási na vrátnici hospodárskeho dvora, vybaví vstupné formality, zabezpečí vykládku a zaparkovanie prepravného vozidla. Ďalej kompetentná osoba dohliadne na ustajnenie koní v priestoroch určených rozdeľovníkom. Vodenie koní mimo vyhradených priestorov je prísne zakázané.
 
4. Vykladanie, nakladanie a vodenie koní v hospodárskom dvore je možné len na uzdečke, resp. tzv. štajgeri. Vodenie koní len na ohlávke je prísne zakázané.
 
5. Skorší príchod pred dostihovým mítingom do Bratislavy (piatok, sobota) treba nahlásiť v dostatočnom predstihu (Ing. Valtýni +421 903 700 619) s uvedením približného času príchodu. Úhrada za ustajnenie sa vykonáva prostredníctvom zúčtovacieho centra.
 
6. Prednostné právo na krátkodobé ustajnenie majú kone štartujúce v dostihoch vyššej kategórie, ktorých účasť naplní predpoklad zvýšenia športovej úrovne a spoločenského rámca dostihov.
 
7. ZB zabezpečí v hospodárskom dvore počas dostihových dní dozor, ale za prípadné škody nezodpovedá, ak nevznikli zavinením alebo nedbalosťou pracovníkov určených na činnosť dozoru ZB.
 
8. Hlásenie zmien pred dostihovým dňom a ďalšie administratívne záležitosti sa vybavujú na dostihovom sekretariáte (vchod medzi vážnicou a šatňou jazdcov) v časoch, ktoré budú pred každým dostihovým dňom zverejnené na internetovej stránke ZB. Na dostihovom sekretariáte si po dostihoch tréneri takisto vyzdvihnú pasy koní.
 
9. Príchod koní do sedliska a odchod z neho je povolený len po vyznačenej trase. Kone sa vodia do sedliska po vonkajšom okraji hlavnej rovinovej dráhy. Vstup do dráhy v hospodárskom dvore je vedľa stajne č. 1 (48-boxová stajňa). Pre plynulý priebeh dostihového dňa je potrebné, aby sa kone v hospodárskom dvore sústredili pri vstupe do dráhy najneskôr 17-18 minút pred plánovaným časom štartu dostihov. Kone budú vpustené do dostihovej dráhy naraz, nie jednotlivo!
 
10. Kone sa po príchode do sedliska odoberú po pokyne službukonajúceho personálu do pedoku. V pedoku sa kone vodia tzv. na pravú ruku. Vodiči sú povinní zoradiť kone podľa štartových čísel tak, že vpredu sa vodia žrebce, za nimi valachy a potom kobyly. Vodiči koní musia byť vhodne spoločensky ustrojení a vyžaduje sa od nich nosenie pevnej obuvi.
 
11. V záujme zvyšovania spoločenskej úrovne dostihov sú vodiči povinní nosiť oblečenie identifikujúce stajňu, ktorú kôň reprezentuje (napr. stajňové farby), alebo oblečenie identifikujúce trénera koňa resp. tréningovú centrálu. Za dodržanie tejto povinnosti zodpovedá tréner.
 
12. Ak organizátor pri dostihoch pod patronátom významného reklamného partnera dodá odev (tričká, vesty, bundy atď.) s reklamnými znakmi partnera, je povinnosťou vodičov koní nosiť tento odev nepretržite po celý čas od privedenia koní do sedliska až po prípadné odovzávanie čestných cien po dostihoch. Za dodržanie tejto povinnosti, ako aj za prevzatie a vrátenie odevu zodpovedá tréner.
 
13. Vstup do pedoku je povolený len osobám podľa čl. 232 Dostihového poriadku (bez výslovného súhlasu Dostihovej komisie len dostihovým funkcionárom dostihového dňa, majiteľom, ich splnomocnencom, trénerom, vodičom a jazdcom koní, ktoré štartujú v najbližších dostihoch), ďalej čestným hosťom, fotografom a v odôvodnených prípadoch aj službukonajúcemu veterinárovi a zdravotníckej službe. Podmienkou vstupu do pedoku je vhodné spoločenské oblečenie (v závislosti od poveternostných podmienok, u mužov však prevažne oblek s košeľou a viazankou, u žien šaty, sukňový alebo nohavicový kostým apod.), ktoré je takisto vyžadované pri odovzávaní čestných cien víťazom dostihov. V opačnom prípade bude osoba z pedoku, resp. z priestoru na odovzdávanie čestných cien vykázaná.
 
14. Kone na pokyn rozhodcu pri štarte vychádzajú z pedoku na dostihovú dráhu, kde v zmysle Dostihového poriadku, Všeobecných podmienok účasti na dostihoch, resp. propozícií dostihov, absolvujú slávnostnú prehliadku, skúšobný cval, resp. v prekážkových dostihoch skúšobný skok. Skúšobným skokom pre kurz steeplechase v Bratislave je skok číslo 10 („Malý živý plot“) na diagonále.
 
15. Po vypustení koní na skúšobný cval/skok sa vodiči koní presunú z dostihovej dráhy naspäť do hľadiskovej časti, kde zotrvajú až po dobehu posledného koňa do cieľa. Zavedenie koní do štartovacích boxov realizujú zavádzači a zatláčači, ktorých zabezpečuje organizátor dostihov. Výnimkou z tohto ustanovenia je prípad, kedy tréner zažiada o „pomoc pri štarte“ (viď. čl. 238 DP SR a Metodické pokyny na obsluhu štartovacích boxov).
 
16. Po skončení dostihov sa kone s výnimkou víťaza odsedlávajú na dráhe v priestore vstupu do pedoku a jazdci umiestnení na dotovaných miestach a o jedného viac odchádzajú na preváženie. Kone sa okamžite po vonkajšom okraji hlavnej rovinovej dráhy presunú do hospodárskeho dvora. Víťazný kôň sa aj s jazdcom v sedle dostaví pod cieľovú podkovu na dekorovanie stuhou, po ktorom sa vracia do pedoku, kde sa odsedlá a jazdec odchádza na preváženie.
 
17. Ak je súčasťou dostihov aj odovzdávanie čestných cien, toto sa uskutoční v pedoku v priestore na to určenom.
 
18. V prípade, že ktorýkoľvek kôň je Dostihovou komisiou vybratý na antidopingovú kontrolu, vyčká s ním vodič na dostihovej dráhe do príchodu člena DK alebo osoby určenej DA SR, ktorá koňa prevezme pod svoju kontrolu. Po odsedlaní koňa a odvážení jazdca tréner zabezpečí odvedenie koňa do hospodárskeho dvora po určenej trase. Pred odberom vzorky na dopingovú analýzu sa kôň môže vodiť len vo vyhradenom priestore.
 
19. Pri odchode transportného vozidla z areálu ZB je jeho posádka povinná podrobiť sa prípadnej kontrolnej prehliadke. Odcudzenie krmiva, MTZ pre kone, zásob, náradia a podobne (týka sa najmä krmiva) sa bude posudzovať ako krádež a ZB ho ohlási policajným orgánom.
 
20. ZB zodpovedá za dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov v celom areáli. Všetky osoby z dostihových stajní sú povinné s týmito predpismi sa zoznámiť a rešpektovať ich. Prípadné spôsobené škody tohto druhu uhradí subjekt, s ktorým je vinník v pracovnom pomere, alebo v inom obdobnom pomere. V hospodárskom dvore platí prísny zákaz fajčenia.
 
21. Za porušenie ustanovení Prevádzkového poriadku a nerešpektovanie príslušných ustanovení môže Závodisko Bratislava udeliť sankciu do výšky 500 €.
 

V Bratislave 6. 3. 2020

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat