po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
  • kone
  • pedok
  • BOXY
  • podkova
  • DETI
  • prekazky
  • deti
 

Veterinárne podmienky premiestňovania koní na dostihy v roku 2020

Tieto podmienky stanovila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v usmernení: „Klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohľadu a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov - usmernenie na rok 2020“.
 
Všetky kone premiestňované zo svojho chovu na dostihy musia byť sprevádzané identifikačným dokladom - pasom koňa.
 
 
I. Podmienky premiestňovania koní v rámci Slovenskej republiky
 
V pase koňa úradný veterinárny lekár RVPS overí:
 
1.  Ochranné očkovanie proti influenze koní podľa metodiky VPO na rok 2020 a 2019 (očkovanie v súlade s očkovacou schémou výrobcu použitej vakcíny úradne registrovanej v SR).
 
2.  Sérologické vyšetrenie na infekčmú anémiu musí byť vykonané u všetkých koní starších ako 2 roky. Vyšetrenie s negatívnym výsledkom nesmie byť staršie ako 6 mesiacov. Dátum sérologického vyšetrenia musí byť zaznamenaný v pase koňa.
 
 
II. Podmienky premiestňovania koní v rámci krajín EÚ:
 
Podmienky premiestňovania koní z iných členských štátov EÚ sú stanovené základnou legislatívou EÚ - Smernicou Rady 2009/156/ES o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín, v znení neskorších zmien. Pri dočasnom vstupe koní z Rumunska je potrebné riadiť sa aj Rozhodnutím Komisie č. 2010/346/EÚ o ochranných opatreniach proti infekčnej anémii koní v Rumunsku. Aktuálny zoznam schválených chovov registrovaných koní v Rumunsku sa nachádza na webových stránkach ANSVSA (http://www.ansvsa.ro/exploatatii-ecvine/).
Všetky kone prichádzajúce na dostihy z iných členských krajín EÚ musia mať platnú vakcináciu proti influenze koní a negatívne sérologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní nie staršie ako 6 mesiacov. Dátum posledného serologického vyšetrenia na infekčnú anémiu koní musí byť vyznačený v pase koňa.
 
 
III. Podmienky premiestňovania koní z tretích krajín
 
Podmienky premiestňovania koní zo schválených tretích krajín alebo ich častí stanovuje základná legislatíva EÚ – Smernica Rady 2009/156/ES o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín, v znení neskorších zmien (najnovšie konsolidované znenie z 18.10.2016). Do EÚ je povolený dovoz koní iba zo schválených tretích krajín. Tieto krajiny alebo ich časti sú uvedené vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/659 príloha I stĺpec 6, vzory veterinárnych certifikátov sú uvedené v prílohe II tohto nariadenia v znení neskorších zmien (najnovšie konsolidované znenie z 29.09.2018).
Okrem platného certifikátu musia mať všetky kone prichádzajúce na dostihy z tretích krajín platnú vakcináciu proti influenze koní a negatívne serologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní nie staršie ako 6 mesiacov. Dátum posledného sérologického vyšetrenia na infekčnú anémiu koní musí byť vyznačený v pase koňa.
 
 
Pod overením sa rozumie potvrdenie v pase koňa, že kôň je spôsobilý zúčastňovať sa dostihov v roku 2019 do dátumu platnosti jeho skúšok alebo sérologických vyšetrení každého individuálneho zvieraťa.
 
Veterinárny lekár, vykonávajúci dozor na dostihoch, skontroluje splnenie požadovaných veterinárnych podmienok a zdravotný stav koňa. V prípade infekčnej anémie koní skontroluje dátum posledného sérologického vyšetrenia v sprievodných dokladoch.
 
 
Tieto podmienky sa vzťahujú aj na všetky ostatné kone premiestňované do areálu Závodiska, š.p. za iným účelom, ako je účasť na dostihoch (napr. tréning, sprievod iného koňa, dočasné ustajnenie atď.).

 

Kontrola splnenia veterinárnych podmienok bude na dostihových dňoch v Bratislave prebiehať od 9:00 hod. pri príjazde do areálu Závodiska.
a) V prípade plánovaného skoršieho príchodu je potrebné túto skutočnosť nahlásiť Ing. Valtýnimu (0903 700 619) najneskôr v piatok pred dostihovým dňom a na e-mail valtyni@zavodisko.sk zaslať naskenované potvrdenie o laboratórnom vyšetrení na infekčnú anémiu s negatívnym výsledkom, nie staršie ako 6 mesiacov
b) Kôň musí byť vždy sprevádzaný pasom. V opačnom prípade nebude vpustený do hospodárskeho dvora. Pasy koní budú odovzdané priamo veterinárnemu lekárovi, vykonávajúcemu kontrolu.
c) Kôň, ktorý nespĺňa veterinárne podmienky účasti na dostihoch nebude vpustený do hospodárskeho dvora a musí urýchlene opustiť areál Závodiska.
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat