• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • vizualizacia
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Veterinárne podmienky premiestňovania koní na dostihy v roku 2018

Tieto podmienky stanovila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v usmernení: „Klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohľadu a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov - usmernenie na rok 2018“.
 
 
I. Všetky kone premiestňované zo svojho chovu na dostihy musia byť sprevádzané identifikačným dokladom - pasom koňa.
 
V pase koňa úradný veterinárny lekár potvrdí:
 
1.  Ochranné očkovanie proti influenze koní v súlade s očkovacou schémou výrobcu použitej vakcíny.
 
2.  Sérologické vyšetrenie na infekčmú anémiu musí byť vykonané u všetkých koní starších ako 2 roky. Vyšetrenie s negatívnym výsledkom nesmie byť staršie ako 6 mesiacov. Dátum sérologického vyšetrenia musí byť zaznamenaný v pase koňa.
 
3.  Splnenie monitoringu infekčnej metritídy a žrebčej nákazy podľa plánu VPO na rok 2018 u koní používaných v plemenitbe (spravidla sa netýka dostihových koní).
 
 
 
II. Podmienky premiestňovania koní v rámci krajín EÚ:
 
Podmienky premiestňovania koní z iných členských štátov EÚ sú stanovené základnou legislatívou EÚ - Smernicou Rady 2009/156/ES o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín, v znení neskorších zmien. Pri dočasnom vstupe koní z Rumunska je potrebné riadiť sa aj Rozhodnutím Komisie č. 2010/346/EÚ o ochranných opatreniach proti infekčnej anémii koní v Rumunsku. Aktuálny zoznam schválených chovov registrovaných koní v Rumunsku sa nachádza na webových stránkach ANSVA (http://www.ansva.ro/exploatatii-ecvine/).
Všetky kone prichádzajúce na dostihy z iných členských krajín EÚ musia mať platnú vakcináciu proti influenze koní a negatívne sérologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní nie staršie ako 6 mesiacov. Dátum posledného serologického vyšetrenia na infekčnú anémiu koní musí byť vyznačený v pase koňa.
 
 
III. Podmienky premiestňovania koní z tretích krajín
 
Do EÚ je povolený dovoz koní iba zo schválených tretích krajín. Tieto krajiny alebo ich časti sú uvedené v Rozhodnutí Komisie č. 2004/211/EHS príloha I stĺpec 6 v znení neskorších zmien. Podmienky premiestňovania koní zo schválených tretích krajín alebo ich častí stanovuje základná legislatíva EÚ - Smernica Rady 2009/156/ES o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín, v znení neskorších zmien. Kone musia byť sprevádzané certifikátom vystaveným úradným veterinárnym lekárom vyvážajúcej tretej krajiny. Vzory veterinárnych certifikátov sú uvedené v Rozhodnutí Komisie č. 92/260/EHS o veterinárnych podmienkach a o veterinárnom osvedčovaní pre dočasný vstup registrovaných koní v znení neskor ších zmien - príloha II.
Okrem platného certifikátu musia mať všetky kone prichádzajúce na dostihy z tretích krajín platnú vakcináciu proti influenze koní a negatívne sérologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní nie staršie ako 6 mesiacov. Dátum posledného serologického vyšetrenia na infekčnú anémiu koní musí byť vyznačený v pase koňa.
 
 
Veterinárny lekár, vykonávajúci dozor na dostihoch, skontroluje splnenie požadovaných veterinárnych podmienok a zdravotný stav koňa. V prípade infekčnej anémie koní skontroluje dátum posledného sérologického vyšetrenia v sprievodných dokladoch.
 
 
Tieto podmienky sa vzťahujú aj na všetky ostatné kone premiestňované do areálu Závodiska, š.p. za iným účelom, ako je účasť na dostihoch (napr. tréning, sprievod iného koňa, dočasné ustajnenie atď.).

 

Kontrola splnenia veterinárnych podmienok bude na dostihových dňoch v Bratislave prebiehať od 9:00 hod. pri príjazde do areálu Závodiska.
a) V prípade plánovaného skoršieho príchodu je potrebné túto skutočnosť nahlásiť Ing. Valtýnimu (0903 700 619) najneskôr v piatok pred dostihovým dňom a na e-mail valtyni@zavodisko.sk zaslať naskenované potvrdenie o laboratórnom vyšetrení na infekčnú anémiu s negatívnym výsledkom, nie staršie ako 6 mesiacov
b) Kôň musí byť vždy sprevádzaný pasom. V opačnom prípade nebude vpustený do hospodárskeho dvora. Pasy koní budú odovzdané priamo veterinárnemu lekárovi, vykonávajúcemu kontrolu.
c) Kôň, ktorý nespĺňa veterinárne podmienky účasti na dostihoch nebude vpustený do hospodárskeho dvora a musí urýchlene opustiť areál Závodiska.
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat